Kailangan mo ng isang sagot at hindi pa natagpuan ito sa aming website?


Nais kong gumawa ng isang katanungan

Physics

Epicenter of this hypothetical earthquake

Where is the epicenter of this hypothetical earthquake?What geologic features might form at the surface of plate A?

What geologic features might form at the surface of plate A ?